LAISAC
  Bảng tex
 

                                                TEX CHỮ TRONG BẢNG
                     Bạn có thể thay kích thước khi sửa width= thêm ô khi thêm  <td>  

1A


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan>
<tr><td>one</td></tr>
<tr><td>two</td></tr>
</table>

one
two

1B<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan>
<tr><td>one</td></tr>
<tr><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
</table></center>

one
two
three

2<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td>one</td><td>two</td></tr>
</table>

one two

3<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td>one</td><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td><td>four</td></tr>
</table>

one two
three four

4


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td>one</td><td rowspan=2>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
</table>

one two
three

5


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td rowspan=2>one</td><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr></table>

one two
three

6


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td>one</td><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td></tr>
</table>

one two
three four
five six

7


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td></tr</table>

one
two three
four five

7A


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td colspan=2 align=center>four</td></tr></table>

one
two three
four

8


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td rowspan=2>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
</table>

one
two three
four

9


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td rowspan=2>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
</table>

one
two three
four

10


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td>one</td><td rowspan=3 align=center>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
</table></center>

one two
three
four

11


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td rowspan=3 align=center>one</td><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
</table>

one two
three
four

12


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td rowspan=3 align=center>five</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
</table>

one
two five
three
four

13


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td rowspan=3 align=center>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
</table>

one
two three
four
five

14


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td rowspan=3 align=center>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
<tr><td colspan=2 align=center>six</td></tr>
</table>

one
two three
four
five
six

15


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td rowspan=3 align=center>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
<tr><td colspan=2 align=center>six</td></tr>
</table>

one
two three
four
five
six

16


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td>one</td><td rowspan=3>four</td></tr>
<tr><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td rowspan=2>five</td><td>six</td></tr>
<tr><td>seven</td></tr>
</table>

one four
two
three
five six
seven

16A


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
</table>

 

one two three

16B

<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td><td>six</td></tr>
</table>

one two three
four five six

17


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td><td>six</td></tr>
<tr><td>seven</td><td>eight</td><td>nine</td></tr>
</table>

one two three
four five six
seven eight nine

18


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=3 align=center>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td>three</td><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td><td>seven</td></tr>
</table>

one
two three four
five six seven

19


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td colspan=3 align=center>four</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td><td>seven</td></tr>
</table>

one two three
four
five six seven

20


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td><td>six</td></tr>
<tr><td colspan=3 align=center>seven</td></tr>
</table>

one two three
four five six
seven

21


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=3 align=center>one</td>
<tr><td>four</td><td>five</td><td>six</td></tr>
<tr><td colspan=3 align=center>seven</td></tr>
</table>

one
four five six
seven

22


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=3 align=center>one</td>
<tr><td colspan=3 align=center>two</td></tr>
<tr><td>three</td><td>four</td><td>five</td></tr>
</table>

one
two
three four five

23


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td colspan=3 align=center>four</td>
<tr><td colspan=3 align=center>five</td></tr>
</table>

one two three
four
five

24


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td rowspan=3>one</td><td>two</td><td rowspan=3>three</td></tr>
<td>four</td></tr>
<td>five</td></tr>
</table>

one two three
four
five

25


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td rowspan=3>one</td><td rowspan=3>two</td><td>three</td></tr>
<td>four</td></tr>
<td>five</td></tr>
</table>

one two three
four
five

26


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td>
<td rowspan=3>four</td>
<td rowspan=3>five</td></tr> <tr><td>two</td></tr><tr><td>three</td></tr>
</table>

ne four five
two
three

27

<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td rowspan=2>three</td></tr>
<tr><td rowspan=2>four</td><td>five</td></tr>
<tr><td>six</td><td>seven</td></tr>
</table>

one two three
four five
six seven

28

<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=2>one</td><td rowspan=2>three</td></tr>
<tr><td rowspan=2>four</td><td>five</td></tr>
<tr><td>six</td><td>seven</td></tr>
</table>

ne three
four five
six seven

29


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td rowspan=2>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td rowspan=2>four</td><td>six</td></tr>
<tr><td>five</td><td>seven</td></tr>
</table>

one two three
four six
five seven

30<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=2>one</td><td>two</td></tr>
<tr><td rowspan=2>three</td><td colspan=2>four</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td></tr>
</table>

one two
three four
five six

31


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td colspan=2 rowspan=2>six</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
</table>

one two three
four six
five

32


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td rowspan=2 colspan=2>four</td><td>five</td></tr>
<tr><td>six</td></tr>
</table>

one two three
four five
six

33


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=2 rowspan=2>one</td><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td><td>six</td></tr>
</table>

one two
three
four five six

34


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td colspan=2 rowspan=2>four</td></tr>
<tr><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td><td>five</td><td>six</td></tr>
</table>

one four
two
three five six

35


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td rowspan=4>five</td><td>six</td></tr>
<tr><td>two</td> <td>seven</td></tr>
<tr><td>three</td> <td>eight</td></tr>
<tr><td>four</td> <td>nine</td></tr>
</table>

one five six
two seven
three eight
four nine

36


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td rowspan=4>one</td><td>two</td><td rowspan=4>six</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
</table>

one two six
three
four
five

37


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td rowspan=4>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td></tr>
<tr><td>six</td><td>seven</td></tr>
<tr><td>eight</td><td>nine</td></tr>
</table>

one two three
four five
six seven
eight nine

38


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=2>one</td> <td rowspan=4>six</td></tr>
<tr><td>two</td><td rowspan=3>five</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
</table>

one six
two five
three
four

39


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>'
<tr><td rowspan=4>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td></tr>
<tr><td>six</td><td>seven</td></tr>
<tr><td>eight</td><td>nine</td></tr>
</table>

one two three
four five
six seven
eight nine


40


 

<center><table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td rowspan=4>one</td><td rowspan=2>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td><td rowspan=2>seven</td></tr>
<tr><td>six</td></tr>
</table></center>

 

one two three
four
five seven
six

41


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td rowspan=4>one</td><td colspan=2>two</td></tr>
<tr><td rowspan=2>three</td><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
<tr><td colspan=2>six</td></tr>
</table>

one two
three four
five
six

42


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td colspan=2 rowspan=2>three</td></tr>
<tr><td>two</td></tr>
<tr><td rowspan=2>four</td><td>five</td><td rowspan=2>seven</td></tr>
<tr><td>six</td></tr>
</table>

one three
two
four five seven
six

43


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=3>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td colspan=2 rowspan=2>five</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>six</td><td>seven</td></tr>
</table>

one
two five
three
four six seven


44


 

<center>
<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td colspan=2 rowspan=3>seven</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
<tr><td>six</td></tr>
</table></center>

 

one two three
four seven
five
six


45


 

<center>
<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td rowspan=2>one</td><td>two</td><td rowspan=2>four</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td rowspan=2>five</td><td>six</td><td rowspan=2>eight</td></tr>
<tr><td>seven</td></tr>
</table></center>

 

one two four
three
five six eight
seven


46


 

<center>
<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=3>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td rowspan=2>four</td><td>five</td></tr>
<tr><td>three</td> <td>six</td></tr>
<tr><td colspan=3>seven</td></tr>
</table></center>

 

one
two four five
three six
seven


47


 

<center>
<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=3>one</td></tr>
<tr><td rowspan=2>two</td><td>three</td><td rowspan=2>five</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
<tr><td colspan=3>six</td></tr>
</table></center>

 

one
two three five
four
six


48


 

<center>
<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=4>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td><td>seven</td><td>eight</td></tr>
<tr><td>nine</td><td>ten</td><td>eleven</td><td>twelve</td></tr>
</table></center>

 

one two three four
five six seven eight
nine ten eleven twelve


49


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=4>
<tr><td align=center colspan=4>one</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td><td>seven</td><td>eight</td></tr>
<tr><td>nine</td><td>ten</td><td>eleven</td><td>twelve</td></tr>
</table>

one
five six seven eight
nine ten eleven twelve


50


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=4>
<tr><td align=center colspan=4>one</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td><td>seven</td><td>eight</td></tr>
<tr><td align=center colspan=4>nine</td></tr>
</table>

one
five six seven eight
nine

 

You can set your own width, border thickness and background color. You can also determine the width of each column by adding width= to the <td> tag of the column. 

1A


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan>
<tr><td>one</td></tr>
<tr><td>two</td></tr>
</table>

one
two

1B<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan>
<tr><td>one</td></tr>
<tr><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
</table></center>

one
two
three

2<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td>one</td><td>two</td></tr>
</table>

one two

3<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td>one</td><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td><td>four</td></tr>
</table>

one two
three four

4


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td>one</td><td rowspan=2>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
</table>

one two
three

5


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td rowspan=2>one</td><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr></table>

one two
three

6


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td>one</td><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td></tr>
</table>

one two
three four
five six

7


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td></tr</table>

one
two three
four five

7A


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td colspan=2 align=center>four</td></tr></table>

one
two three
four

8


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td rowspan=2>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
</table>

one
two three
four

9


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td rowspan=2>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
</table>

one
two three
four

10


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td>one</td><td rowspan=3 align=center>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
</table></center>

one two
three
four

11


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td rowspan=3 align=center>one</td><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
</table>

one two
three
four

12


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td rowspan=3 align=center>five</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
</table>

one
two five
three
four

13


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td rowspan=3 align=center>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
</table>

one
two three
four
five

14


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td rowspan=3 align=center>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
<tr><td colspan=2 align=center>six</td></tr>
</table>

one
two three
four
five
six

15


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td colspan=2 align=center>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td rowspan=3 align=center>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
<tr><td colspan=2 align=center>six</td></tr>
</table>

one
two three
four
five
six

16


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=2>
<tr><td>one</td><td rowspan=3>four</td></tr>
<tr><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td rowspan=2>five</td><td>six</td></tr>
<tr><td>seven</td></tr>
</table>

one four
two
three
five six
seven

16A


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
</table>

 

one two three

16B

<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td><td>six</td></tr>
</table>

one two three
four five six

17


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td><td>six</td></tr>
<tr><td>seven</td><td>eight</td><td>nine</td></tr>
</table>

one two three
four five six
seven eight nine

18


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=3 align=center>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td>three</td><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td><td>seven</td></tr>
</table>

one
two three four
five six seven

19


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td colspan=3 align=center>four</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td><td>seven</td></tr>
</table>

one two three
four
five six seven

20


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td><td>six</td></tr>
<tr><td colspan=3 align=center>seven</td></tr>
</table>

one two three
four five six
seven

21


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=3 align=center>one</td>
<tr><td>four</td><td>five</td><td>six</td></tr>
<tr><td colspan=3 align=center>seven</td></tr>
</table>

one
four five six
seven

22


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=3 align=center>one</td>
<tr><td colspan=3 align=center>two</td></tr>
<tr><td>three</td><td>four</td><td>five</td></tr>
</table>

one
two
three four five

23


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td colspan=3 align=center>four</td>
<tr><td colspan=3 align=center>five</td></tr>
</table>

one two three
four
five

24


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td rowspan=3>one</td><td>two</td><td rowspan=3>three</td></tr>
<td>four</td></tr>
<td>five</td></tr>
</table>

one two three
four
five

25


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td rowspan=3>one</td><td rowspan=3>two</td><td>three</td></tr>
<td>four</td></tr>
<td>five</td></tr>
</table>

one two three
four
five

26


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td>
<td rowspan=3>four</td>
<td rowspan=3>five</td></tr> <tr><td>two</td></tr><tr><td>three</td></tr>
</table>

ne four five
two
three

27

<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td rowspan=2>three</td></tr>
<tr><td rowspan=2>four</td><td>five</td></tr>
<tr><td>six</td><td>seven</td></tr>
</table>

one two three
four five
six seven

28

<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=2>one</td><td rowspan=2>three</td></tr>
<tr><td rowspan=2>four</td><td>five</td></tr>
<tr><td>six</td><td>seven</td></tr>
</table>

ne three
four five
six seven

29


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td rowspan=2>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td rowspan=2>four</td><td>six</td></tr>
<tr><td>five</td><td>seven</td></tr>
</table>

one two three
four six
five seven

30<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=2>one</td><td>two</td></tr>
<tr><td rowspan=2>three</td><td colspan=2>four</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td></tr>
</table>

one two
three four
five six

31


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td colspan=2 rowspan=2>six</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
</table>

one two three
four six
five

32


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td rowspan=2 colspan=2>four</td><td>five</td></tr>
<tr><td>six</td></tr>
</table>

one two three
four five
six

33


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=2 rowspan=2>one</td><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td><td>six</td></tr>
</table>

one two
three
four five six

34


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td colspan=2 rowspan=2>four</td></tr>
<tr><td>two</td></tr>
<tr><td>three</td><td>five</td><td>six</td></tr>
</table>

one four
two
three five six

35


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td rowspan=4>five</td><td>six</td></tr>
<tr><td>two</td> <td>seven</td></tr>
<tr><td>three</td> <td>eight</td></tr>
<tr><td>four</td> <td>nine</td></tr>
</table>

one five six
two seven
three eight
four nine

36


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td rowspan=4>one</td><td>two</td><td rowspan=4>six</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
</table>

one two six
three
four
five

37


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td rowspan=4>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td></tr>
<tr><td>six</td><td>seven</td></tr>
<tr><td>eight</td><td>nine</td></tr>
</table>

one two three
four five
six seven
eight nine

38


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=2>one</td> <td rowspan=4>six</td></tr>
<tr><td>two</td><td rowspan=3>five</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
</table>

one six
two five
three
four

39


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>'
<tr><td rowspan=4>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>five</td></tr>
<tr><td>six</td><td>seven</td></tr>
<tr><td>eight</td><td>nine</td></tr>
</table>

one two three
four five
six seven
eight nine


40


 

<center><table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td rowspan=4>one</td><td rowspan=2>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td><td rowspan=2>seven</td></tr>
<tr><td>six</td></tr>
</table></center>

 

one two three
four
five seven
six

41


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td rowspan=4>one</td><td colspan=2>two</td></tr>
<tr><td rowspan=2>three</td><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
<tr><td colspan=2>six</td></tr>
</table>

one two
three four
five
six

42


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td colspan=2 rowspan=2>three</td></tr>
<tr><td>two</td></tr>
<tr><td rowspan=2>four</td><td>five</td><td rowspan=2>seven</td></tr>
<tr><td>six</td></tr>
</table>

one three
two
four five seven
six

43


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=3>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td colspan=2 rowspan=2>five</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td>six</td><td>seven</td></tr>
</table>

one
two five
three
four six seven


44


 

<center>
<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td></tr>
<tr><td>four</td><td colspan=2 rowspan=3>seven</td></tr>
<tr><td>five</td></tr>
<tr><td>six</td></tr>
</table></center>

 

one two three
four seven
five
six


45


 

<center>
<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td rowspan=2>one</td><td>two</td><td rowspan=2>four</td></tr>
<tr><td>three</td></tr>
<tr><td rowspan=2>five</td><td>six</td><td rowspan=2>eight</td></tr>
<tr><td>seven</td></tr>
</table></center>

 

one two four
three
five six eight
seven


46


 

<center>
<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=3>one</td></tr>
<tr><td>two</td><td rowspan=2>four</td><td>five</td></tr>
<tr><td>three</td> <td>six</td></tr>
<tr><td colspan=3>seven</td></tr>
</table></center>

 

one
two four five
three six
seven


47


 

<center>
<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=3>
<tr><td colspan=3>one</td></tr>
<tr><td rowspan=2>two</td><td>three</td><td rowspan=2>five</td></tr>
<tr><td>four</td></tr>
<tr><td colspan=3>six</td></tr>
</table></center>

 

one
two three five
four
six


48


 

<center>
<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=4>
<tr><td>one</td><td>two</td><td>three</td><td>four</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td><td>seven</td><td>eight</td></tr>
<tr><td>nine</td><td>ten</td><td>eleven</td><td>twelve</td></tr>
</table></center>

 

one two three four
five six seven eight
nine ten eleven twelve


49


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=4>
<tr><td align=center colspan=4>one</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td><td>seven</td><td>eight</td></tr>
<tr><td>nine</td><td>ten</td><td>eleven</td><td>twelve</td></tr>
</table>

one
five six seven eight
nine ten eleven twelve


50


<table border=2 width=50% cellspacing=5 cellpadding=8 bgcolor=cyan cols=4>
<tr><td align=center colspan=4>one</td></tr>
<tr><td>five</td><td>six</td><td>seven</td><td>eight</td></tr>
<tr><td align=center colspan=4>nine</td></tr>
</table>

one
five six seven eight
nine

 

 

 
  CÓ TẤT CẢ: 1234599 visitors (3820721 hits)  
 
This website was created for free with Own-Free-Website.com. Would you also like to have your own website?
Sign up for free